Home | 产品 | 其余产品

mojito wood

2014

设计

Marino Burba

MOJITO WOOD
产品描述

带石墨色漆的拉杆(GFM69)压纹漆框。桌面材质为Canaletto胡桃木色(NC)木材。

Cattelan Italia spa - P.iva 00872290242 - T. +39 0445 318711 - F. +39 0445 314289 - EU - 私密 | 网站信息 | 企业信息 | Credits

信息政策
技术信息
公司信息